Bilerne er forsikret for både ansvar og kasko.

Selvrisiko ved skade kr. 5.000 kr. for personbiler / 8500 kr. for varevogn

Forsikringsbetingelser for autoforsikring (udlejningsbil)

Indledning:

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget i nedenstående forsikringsbetingelser. Selskabet er reassureret for så vidt angår lovpligtig motorkøretøjsansvarsforsikring. 

Fællesbetingelser:

§ 1. Den sikrede personkreds: Forsikringen dækker forsikringstageren (lejer og eventuelt medlejer, der er påført i udlejningskontrakten) 

§ 2. Geografisk område: Forsikringen dækker kun i Europa. Der dækkes ikke ansvar for transport af gods 

§ 3. Præmiebetaling: Præmien forfalder til betaling for forsikringsperioden samtidig med underskrift på nærværende forsikringspolice 

§ 4. Forsikringen dækker ikke:

A. Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi

B. Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor forsikringstageren (den på biludlejnings kontrakten anførte lejer/medlejer) har ført eller ladet føre udlejningskøretøjet i strid med biludlejningskontraktens bestemmelser

C. Personskade på lejer og medlejer samt passagerer

D. Ansvar for transporteret gods

E. Kørsel uden for Europa

§ 5. Anmeldelse og besigtigelse:

Ved enhver skade der omfattes af forsikringen, skal forsikringstageren straks give forsikringsgiveren meddelelse herom på en blanket, der kan fås hos forsikringsgiveren eller dennes repræsentant. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Forsikringstageren må ikke uden forsikringsgiverens samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation. Forsikringstageren må ikke anerkende ansvar eller skyld. 

Betingelser vedrørende ansvarsforsikring:

§ 6. Ansvarsforsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved hver enkelt skade med indtil følgende summer (Standard for pågældende år): se police kr. ved personskade. Se police kr. ved tingskade. Beløbene reguleres hvert år den 1. april i henhold til færdselslovens bestemmelser herom. 

Ansvarsforsikringen dækker ikke: 

A. Skader på forsikringstager / brugers ting 
B. Skader på førerens person eller ting 
C. Skader på tilkoblet køretøj eller redskab 
D. Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Giveren har regres mod enhver, der efter færdselslovens § 104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, kan giveren kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. Færdselslovens § 108, stk.2. Giveren har endvidere pligt til at gøre regres gældende, såfremt skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører i strid med de af justitsministeriets fastsatte bestemmelser, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne.

Betingelser vedrørende kaskoforsikring:

§ 8. Kaskoforsikringen omfatter kun forsikringstagerens interesse i køretøjet, medmindre andet er skriftlig aftalt med giver. Kaskoforsikringen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, tillige fastmonteret tilbehør installeret af køretøjets ejer. Kaskoforsikringen omfatter ikke telefonanlæg såvel faste som bærbare, walkie-talkie og andet sender-/modtagermateriel samt udstyr hertil. Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.) Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, hærværk eller under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. Forsikringsaftalelovens § 18. Skade, der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovligt lovbefalet førerbevis eller ikke er anført på biludlejningskontrakten som lejer/med lejer. Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med biludlejningskontraktens bestemmelser herom. Har forsikringsgiver måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har selskabet regres for de afholdte udgifter. Afsavnsstab erstattes ikke. Selvrisiko: lejer og eventuelt medlejer, har ved enhver ansvar-/kaskoskade en selvrisiko på kr. 15.000,00 (for det pågældende år) medmindre det fremgår af policens forside, at forsikringen er tegnet med et højere/lavere selvrisikobeløb. Forsikringssummen andrager den til enhver tid gældende sum jfr. Dansk lovgivning. Stempelafgift 0,00 kr.

*Kunden tilbydes mulighed for selvstændig at tegne Kaskoforsikring, subsidiær at stille bankgaranti på udlejningskøretøjets nyværdi.